30 dagen bedenktijd Voor 23:59 besteld, morgen in huis Gratis verzending Telefoon 085‑3015486 WhatsApp 085‑3015486

Algemene Voorwaarden

De heer S. Groenewoud handelend onder de naam track-m.com (hierna: track-m.com) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27344785 en is gevestigd aan Marktplein 12 (2691 BV) te ‘s-Gravenzande. track-m.com is een handelsnaam van SG Web Services.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door track-m.com waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de Diensten die track-m.com aanbiedt zijn het ter beschikking stellen van de software alsmede de verkoop van een GPS tracker.
 6. track-m.com: de dienstverlener die Producten en Diensten levert aan de Klant.
 7. Klant: het Bedrijf of de Consument die track-m.com heeft aangesteld, projecten aan track-m.com heeft verleend voor Diensten die door track-m.com worden uitgevoerd, of waaraan track-m.com een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Klant en track-m.com, alsmede voorstellen van track-m.com voor Diensten die door track-m.com aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door track-m.com waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Producten: de door track-m.com ter beschikking te stellen of gestelde zaken (GPS-trackers) ten behoeve van de uitvoering van de Diensten.
 10. SaaS-dienst: het op afstand beschikbaar stellen en houden van de software waarbij aan Klant een fysieke drager met de betreffende software wordt verstrekt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van track-m.com, elke Overeenkomst tussen track-m.com en een Klant en op elk Product en/of Dienst dat door track-m.com wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal track-m.com aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Indien Klant zich abonneert op de Diensten, dan wel een account bij track-m.com aanmaakt of een Overeenkomst aangaat erkent Klant dat hij de voorwaarden heeft ontvangen, begrepen en aanvaard.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met track-m.com is overeengekomen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten van Klant.
 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval track-m.com niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 11. De toepasselijkheid van de algemene en/of inkoopvoorwaarden van Klant is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk ander overeengekomen.
 12. track-m.com heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door track-m.com gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. track-m.com is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft track-m.com het recht een Overeenkomst met een potentiële Klant om een voor track-m.com gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen track-m.com niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. (Op)levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van track-m.com zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht track-m.com niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van track-m.com heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen. Indien Klant een account aanmaakt ten behoeve van de registratie van het Product, komt de Overeenkomst tot het gebruik van de software en/of opslag van haar persoonsgegevens tot stand.
 2. Een Aanbod kan door track-m.com gedaan worden via de webshop.
 3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met track-m.com, zal track-m.com de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is track-m.com daaraan niet gebonden.
 5. track-m.com is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 6. Klant heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant. Voor Bedrijven is het herroepingsrecht uitgesloten tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 – Abonnement en duur van de Overeenkomst

 1. Klant zal eerst het Product moeten aanschaffen alvorens hij het software abonnement kan activeren.
 2. De Overeenkomst ter zake het gebruik van de Diensten wordt aangegaan in de vorm van een abonnement voor de duur van 12 maanden.
 3. Na de eerste abonnementsperiode van 12 kalendermaanden is het abonnement maandelijks opzegbaar met inachtneming van één maand opzeggingstermijn.
 4. Klant is verplicht om de abonnementsperiode van 12 maanden vooraf te betalen.
 5. Indien een Klant zijn/haar account en de daarbij behorende gegevens wil verwijderen, dan is de Klant gerechtigd om per e-mail (info@track-m.com) contact op te nemen met track-m.com die het account en de daarbij behorende gegevens na het verzoek zal verwijderen. In ieder geval zal track-m.com 3 maanden nadat het abonnement is geëindigd het account met de bijbehorende gegevens verwijderen.
 6. Het account is persoonlijk en Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 7. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.
 8. Zowel Klant als track-m.com kan het abonnement ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 9. De ontbinding van het abonnement laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover track-m.com ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of Diensten heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 10. Zowel Klant als track-m.com kan het abonnement zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is track-m.com nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. track-m.com zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, doch staat niet in voor volledige beschikbaarheid van de Diensten. track-m.com is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Diensten het gebruik van de Diensten op te schorten. track-m.com is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Diensten te kunnen waarborgen.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan track-m.com de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door track-m.com aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. track-m.com heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is track-m.com niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor track-m.com, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. track-m.com is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is track-m.com aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door track-m.com of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft track-m.com recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.
 7. track-m.com kan (onderdelen van) de Diensten te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken indien dit noodzakelijk is voor behoud of bescherming van de Diensten, zulks uitsluitend ter beoordeling van track-m.com. Hieronder wordt tevens verstaan tijdelijke onderbreking van de Diensten voor het plegen van onderhoud, waarbij geldt dat dit vooraf bekend wordt gemaakt, tenzij het zulke korte of beperkte onderbrekingen gaat dat een voorafgaande aankondiging daarvan in alle redelijkheid niet kan worden gedaan.
 8. track-m.com is bij de verlening van haar Diensten afhankelijk van derden zoals de (toe)leveranciers van de Producten, het netwerk van de mobiele operator en de beschikbaarheid en kwaliteit van het GPS-systeem dat gevoelig is voor omgevingsfactoren. Hoewel track-m.com haar (toe)leveranciers met grote zorgvuldigheid uitkiest, is track-m.com nimmer jegens Klant of een derde aansprakelijk voor enige schade die Klant of een derde lijdt of lijden ten gevolge van (gebreken in) de Producten en Diensten van deze derden.
 9. Om van de Diensten van track-m.com gebruik te kunnen maken dient Klant toegang te verkrijgen tot het specifiek voor Klant gereserveerde gedeelte van de website door het gebruik van een unieke inlognaam in combinatie met een persoonlijk wachtwoord. track-m.com zal zich naar behoren inspannen en de nodige beveiligingsmaatregelen nemen om te zorgen dat de toegang tot het specifiek voor Klant gereserveerde gedeelte van de website slechts middels het gebruik van de door Klant gekozen inlognaam en wachtwoord kan worden verkregen.

Artikel 7 – Verplichtingen Klant

 1. Klant is verplicht alle door track-m.com verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat track-m.com niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 2. track-m.com is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is track-m.com verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door track-m.com voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. track-m.com kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is track-m.com gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan track-m.com.
 4. Klant is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het Product van track-m.com te beschermen, en de op het Product rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 5. track-m.com is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van track-m.com ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de software. Klant staat zelf in voor adequate beveiliging van haar (draadloze) internetverbinding.
 6. Klant draagt zorg voor geschikte apparatuur en/of een gebruiksomgeving.
 7. Klant vrijwaart track-m.com vanaf het moment dat Klant zich eerst bedient van het Product voor alle schade als gevolg van het gebruiken van het Product.
 8. Klant dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat de servers (van track-m.com) schade wordt toegebracht.
 9. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging en geheimhouding van zijn/haar eigen inloggegevens.

Artikel 8 – Levering Producten

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door track-m.com of er door andere omstandigheden buiten de macht van track-m.com enige vertraging ontstaat, heeft track-m.com recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient track-m.com schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is track-m.com gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
 3. Indien het Product wordt bezorgd door track-m.com of een externe vervoerder is track-m.com gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 4. Indien track-m.com gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan track-m.com ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien track-m.com een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 6. track-m.com is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. track-m.com is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. track-m.com behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 8. track-m.com is afhankelijk van het ondersteunde mobiele netwerk in een land. In geval van uitschakelen bepaald type netwerk (bijvoorbeeld uitschakelen 2G) kan vervanging van het Product nodig zijn. Kosten hiervoor zowel het Product als alle andere kosten voor rekening van Klant.

Artikel 9 – (Op)Levering en installatie software

 1. track-m.com zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de software afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Klant. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Klant verstrekt.
 2. Klant aanvaardt de software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
 3. Klant dient zich te registreren en zijn/haar account te activeren, alvorens zij gebruik kan maken van de GPS functie.
 4. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de software wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door track-m.com of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft track-m.com recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan track-m.com aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 5. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 4 komen voor rekening en risico van Klant en zullen door track-m.com bij Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Simkaart en netwerk

 1. De door track-m.com aan de Klant ter beschikking gestelde simkaart is en blijft exclusief eigendom van track-m.com. track-m.com heeft het recht om de simkaart te allen tijde te vervangen. Indien de Klant geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van track-m.com dient de Klant de simkaart terug te zenden naar track-m.com. track-m.com is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de vervanging van een gestolen of defecte simkaart.
 2. Het is verboden de technische informatie die op de simkaart is opgenomen te kopiëren of op enige andere wijze deze kaart of de informatie daarop te manipuleren. Hetzelfde geldt voor de technische informatie, software en beveiligingen van de hardware waarmee Klant zich toegang tot het netwerk verschaft.
 3. In geval van diefstal of verlies van de simkaart dient Klant dit onverwijld aan track-m.com te melden en blijft de Klant aansprakelijk voor de kosten en eventueel andere gebruiksafhankelijke vergoedingen tot aan het moment waarop blokkering plaatsvindt.
 4. track-m.com kan wijzigingen aanbrengen ter zake van de landen en/of netwerken waar vandaan het gebruik van het Product mogelijk is. Klant kan gebruik maken van het/de voor een bepaald land aangegeven netwerk(en), met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die voor het betreffende land of netwerk gelden. track-m.com staat niet in voor de kwaliteit van het betreffende netwerk.
 5. track-m.com is bij bovenmatig datagebruik gerechtigd de Diensten op te schorten en kan in het uiterste geval besluiten de simkaart te deactiveren. track-m.com zal Klant hierover informeren.

Artikel 11 – Verpakking en transport

 1. track-m.com verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 12 – Onderzoek, reclamaties

 1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Klant is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. track-m.com erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Klant.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan track-m.com te worden gemeld op info@track-m.com. Klant heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Als Klant gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van track-m.com op de wijze zoals door track-m.com aangegeven.
 5. Indien Klant zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan track-m.com, conform de retourinstructies van track-m.com. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Klant.
 6. track-m.com is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Klant haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan track-m.com te wijten is, zal track-m.com na een verzoek daartoe van Klant, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Klant geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op track-m.com.

Artikel 13 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaling van het Product dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. Betaling van het Product is eveneens achteraf mogelijk.
 3. track-m.com voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. track-m.com is gerechtigd om haar tarieven van haar Diensten aan te passen.
 4. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door track-m.com ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Klant het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. track-m.com is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven.
 8. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van track-m.com.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 – Incassobeleid

 1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Klant binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal track-m.com zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien track-m.com meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door track-m.com geleverde zaken, blijven eigendom van track-m.com totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met track-m.com gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht track-m.com zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat track-m.com haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan track-m.com of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van track-m.com zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. track-m.com heeft het recht om de door Klant aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van track-m.com. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal track-m.com zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Klant.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan track-m.com worden vergoed door Klant.

Artikel 16 – Garantie

 1. track-m.com staat ervoor in dat de Producten gedurende 24 maanden na aankoop van het Product voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan track-m.com.
 2. Klant kan slechts een beroep doen op de door track-m.com gegeven garantie indien Klant volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen.
 3. Indien Klant zich terecht beroept op de garantie, is track-m.com gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren.
 4. De verleende garantie betreft een carry-in garantie. Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat het defecte Product bij track-m.com afgeleverd wordt.
 5. track-m.com staat er niet voor in dat de Producten en/of Diensten zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. track-m.com spant zich in om fouten (in de programmatuur) binnen een redelijke termijn te herstellen.
 6. Geen beroep op garantie is mogelijk indien:
 7. er sprake is van normale slijtage, uitsluitend ter beoordeling aan track-m.com;
 8. er veranderingen in of aan het Product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van track-m.com zijn verricht;
 9. er aansluitstekkers, connectoren, bedradingen zijn beschadigd en/of gewijzigd.

Artikel 17 – Hostingdiensten

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Klant aangeleverd materiaal in het kader van hosting is het hiernavolgende van toepassing.
 2. Het is Klant verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn account, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is track-m.com gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Klant verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 4. track-m.com komt het recht toe de Overeenkomst met Klant te ontbinden en/of te beëindigen in geval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Klant.
 5. Klant dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Klanten of de servers schade wordt toegebracht. Indien Klant spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft track-m.com het recht om Klant permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.
 6. Klant vrijwaart track-m.com voor alle schade als gevolg van bovenstaande. track-m.com is niet aansprakelijk voor enige schade door Klant geleden door haar optreden.
 7. Het is Klant verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 8. track-m.com kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is track-m.com bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 9. In geval van extreem veel dataverkeer is track-m.com gerechtigd naar eigen inzicht de website van Klant tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Klant op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van track-m.com.
 10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Klant.

Artikel 18 – Risico van hostingdiensten

 1. track-m.com verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van Klant afkomstige gegevens c.q. informatie.
 2. track-m.com is niet verplicht om de data van Klant langer dan 12 maanden op zijn server te bewaren, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Klant dient hier na deze 12 maanden zelf zorg voor te dragen.
 3. De rapporten c.q. data welke op basis van de door track-m.com geleverde zaken worden gegenereerd kunnen onvolkomenheden bevatten. Dit kan onder andere door geen (volledige) GPS-dekking, geen (volledige) mobiel netwerk, onregelmatigheden in de stroomvoorziening van het object waarin de zaken zijn gemonteerd, onregelmatigheden bij de (internet)provider van track-m.com of van Klant, dan wel lokaal door Klant gebruikte apparatuur om toegang tot het internet te krijgen.
 4. Klant draagt het risico ter zake beschadiging of het verloren gaan van bij track-m.com of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie dan wel onvolkomenheden in de rapporten c.q. data, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van track-m.com.

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

 1. track-m.com is gerechtigd om de uitvoering van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in verband met preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van dienstverlening.
 2. track-m.com heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, Applicatie en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 3. track-m.com is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd. track-m.com is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 20 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van track-m.com alleen geacht te bestaan indien track-m.com dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van track-m.com, is track-m.com uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant track-m.com binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en track-m.com deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat track-m.com in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door track-m.com leidt tot aansprakelijkheid van track-m.com jegens Klant, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door track-m.com in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 4. track-m.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 BW.
 5. track-m.com is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 6. track-m.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op haar website.
 7. track-m.com is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van het Product en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de software op het Product.
 8. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen (e)-apparaat, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is track-m.com aansprakelijk voor gebreken in de beveiliging van Klant.
 9. De werking van het Product is mede afhankelijk van infrastructuren zoals mobiele netwerkverbinding en internetverbindingen die buiten de invloedssfeer van track-m.com vallen. track-m.com is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van deze infrastructuren en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen in haar systeem, noch voor de eventuele gevolgen hiervan.
 10. Klant zal het product niet gebruiken om strafbare feiten en/of onrechtmatige daden te plegen of om anderen/derden schade toe te brengen en Klant vrijwaart track-m.com ter zake. Bij misbruik van het Product behoudt track-m.com te allen tijde het recht om de Dienst en de bijbehorende simkaart te blokkeren.
 11. track-m.com is nimmer aansprakelijk voor de kosten van het inbouwen en uitbouwen van het Product. Indien het Product niet meer naar behoren functioneert dient Klant zelf zorg te dragen voor de uitbouw- en inbouw van het Product en er zorg voor te dragen dat dit Product op kosten van Klant aangeboden wordt ter reparatie of vervanging bij track-m.com.
 12. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Producten.
 13. track-m.com staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens track-m.com verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van track-m.com vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij track-m.com binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 21 – Overmacht

 1. track-m.com is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van track-m.com wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van track-m.com, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan track-m.com zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, Applicatie of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) brand en (xi) overige situaties die naar het oordeel van track-m.com buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 22 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant indien de Producten in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het (digitale) afleveradres van Klant.

Artikel 23 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van track-m.com, waaronder verstaan aan Klant ter beschikking gestelde Applicatie, databestanden, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij track-m.com, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan track-m.com.
 2. Het is Klant verboden om alle stukken en Applicatie waarop de IE-rechten en auteursrechten van track-m.com rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van track-m.com en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door track-m.com opgeleverde zaken, dient track-m.com expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Klant verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van track-m.com rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van track-m.com.
 5. Klant vrijwaart track-m.com voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking is gesteld. Klant zal track-m.com onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 6. Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van track-m.com, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van track-m.com onverlet om een (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24 – Geheimhouding

 1. track-m.com en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Klant is verplicht om alle website en andere materialen die door track-m.com worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij track-m.com daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Indien track-m.com op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en track-m.com zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is track-m.com niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen track-m.com en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 25 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. track-m.com gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de Applicatie(s). Indien daarom gevraagd zal track-m.com de betrokkene hierover informeren.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van track-m.com verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant track-m.com tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien track-m.com op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. track-m.com biedt Diensten waarbij real-time informatie over het gebruik en de exploitatie van een voertuig in het verkeer wordt verzameld en geanalyseerd. Deze Diensten worden mogelijk gemaakt door het gebruik van het Product van track-m.com, die de gegevens verzendt via een beveiligde verbinding. Door het gebruik van het Product door Klant op de webbrowser, mobiele telefoon, tablet en/of andere draagbare apparatuur krijgt track-m.com toegang tot de verzamelde gegevens van Klant. Klant is hiervan op de hoogte en stemt hiermee in.

Artikel 26 – Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van track-m.com en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@track-m.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil track-m.com de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. track-m.com zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 5. Wanneer partijen niet gezamenlijk tot een oplossing komen, is Klant gerechtigd zijn geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil of bij het ODR-platform van de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/odr.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen track-m.com en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. track-m.com heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen track-m.com en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Naaldwijk, 5 oktober 2020